วัตถุประสงค์ของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอขอบคุณที่ท่านมั่นใจ ให้ความไว้วางใจที่เข้ามาใช้บริการของเรา และให้เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้สมัครสมาชิกลงทะเบียน บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด และบริษัทในเครือ เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้ของท่าน และได้วางมาตรการที่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อ ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่าน

1. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว“) ใช้บังคับคลอบคลุมถึง เว็บไซต์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Customer Service Center) ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนการบริการอื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการควรอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้อย่างละเอียด

นโยบายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ในราชกิจจานุเบกษา

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว โดยบริษัท และ โดยบุคคลอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม อาทิ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ หรือที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัว  กรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูล หรือกรอกข้อมูลเพื่อใช้บริการของบริษัท ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ และยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ข้อมูลกับเรามีความถูกต้อง และท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการและผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการ รวมถึงความสามารถของเราในการติดต่อท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่ท่านกระทำการให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม บริษัทถือว่าท่าน และบุคคลที่สามนั้นยอมรับและตกลงตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถือว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลที่สามโดยได้รับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าวโดยถูกต้องและท่านมีสิทธิอนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา เผยแพร่ การเปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น

ทั้งนี้ สำหรับการบริการบางส่วนบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกลงทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบ หากท่านไม่สมัครสมาชิกลงทะเบียน ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทนั้นๆ ของบริษัทได้

การบริการบางส่วนของบริษัท อาจเป็นการดำเนินการโดยบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทและบริษัทในเครือ บริษัทนี้จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการ และตกลงตามข้อกำหนด เท่านั้น ในกรณีนี้ บริษัท และ บริษัทที่ได้รับมอบหมาย จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานข้อกำหนดด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคลของท่าน

3. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมและเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ (Functionality Cookies) ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ และการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Analytic Cookies) ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุงประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์การใช้งานของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ อาจทำให้การใช้งานบางลักษณะ พื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่าน หรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา

หากท่านไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ประมวนผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ลักษณะดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตามประสงค์

4. การใช้ข้อมูลส่วนตัว 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะนำมาใช้ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการ อาทิ กิจกรรมการซื้อขาย การวางแผนบริหาร การตลาด และการส่งเสริมการขาย การรับข่าวสารสาระ และโปรโมชั่นของบริษัท การสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้า-บริการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และการปรับปรุงการบริหารและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5. การโอนและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัท บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการของบริษัท  ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้หรือกรอกข้อมูลเพื่อรับการบริการของบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทนำไปใช้จะอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับ ก. บริษัทในเครือข. พันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัท เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท หรือ เพื่อจัดเก็บ . เว็บไซต์ต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ . บริษัท หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท จ. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ บริษัทขอรับรองว่าบริษัทจะพยายามอย่างที่สุดที่จะให้การโอนข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองและเป็นไปตามกฎหมายบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทจะไม่ทำการโอนและเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากท่าน หรือใรกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัทกระบวนการทางกฎหมาย

6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อใช้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคลนั้นมา ทั้งนี้บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นในกรณีที่จำเป็นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ

7. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัทและกิจการในเครือในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไข และยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ และดำเนินการเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องค่าเสียหายใด ทั้งจากผู้ใช้บริการเองและ/หรือบุคคลภายนอก ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท และการบริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการเอง บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียตามจริง ทั้งนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวด้วย

8. การรักษาความปลอดภัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทได้เลือกและตรวจสอบวิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูล และการดำเนินการตามหลักปฏิบัติ ที่ปลอดภัย และตรงตามมาตรฐานที่สุด ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และ ตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน ในการ เข้าถึงเพื่อตรวจสอบ คัดค้าน แก้ไข โอนย้าย และยกเลิกสิทธิ์ หรือยื่นเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ โทร 02 288 0400 ระหว่างวัน และเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการและการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอจากหน้าเว็บไซต์ในของบริษัทที่แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นี้ และภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของบริษัทต่อเนื่อง บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยแล้ว  ทั้งนี้กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน นโยบายคุ้มครองความข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นสาระสำคัญ บริษัทจะพิจารณาตามสมควรแต่เพียงผู้เดียว

เข้าสู่ระบบ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า